• Xóa tiêu chuẩn StaffCop

    Vui lòng làm theo các bước sau để xóa phần mềm StaffCop khỏi PC:

    • Chạy ứng dụng gỡ cài đặt trong menu “Bắt đầu”: “Start / Programs / StaffCop”, “Gỡ cài đặt StaffCop” ứng dụng
    • Tiếp tục đến tab “Chương trình” trong Bảng điều khiển Windows: “Bắt đầu / Bảng điều khiển / Chương trình”, mục nhập “StaffCop”
    • Chạy ứng dụng gỡ bỏ cài đặt nằm trong thư mục của chương trình: Theo mặc định: ProgramFiles / StaffCop Home Edition / “unins000.exe” tập tin

Được chứng nhận bởi